Skip to main content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

KONCERNEN                                                                                           2019           2018         2019       2018

Tkr (om ej annat anges)                                                                                             okt-dec       okt-dec        jan-dec       jan-dec

Nettoomsättning                                                                                                                  0                  0                 0                 0

Resultat efter skatt                                                                                                       -1 047         -1 122         -4 734        -3 903    

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                               -1 217             -900         -4 740        -3 594   

Likvida medel på balansdagen                                                                                      8 981         13 937         8 981        13 937  

Eget kapital på balansdagen                                                                                         8 838         13 571         8 838        13 571  

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBER – DECEMBER 2019

  • Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1 MSEK)
  • Resultatet per aktie blev -0,08 SEK (-0,08 SEK),
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 MSEK (-0,9 MSEK) eller -0,05 SEK (-0,07 SEK) per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 9,0 MSEK (13,9 MSEK).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 8,8 MSEK (13,6 MSEK).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER

Nicoccino har utvecklat en ny multiförpackning som ger oss en kostnadsfördel både i produktions- och konsumentledet. Nicoccino har även inlett arbetet med en marknadsstudie för att bättre förstå konsumenters uppfattning av vår produkt.

Patentverket i Sydkorea har beviljat bolagets nikotinfilmpatent. Sydkorea blev därmed det 49:e landet där patentet beviljats.

Det israeliska patentverket har godkänt bolagets nikotinfilmpatent. Invändningar skulle lämnats senast 31/1 2020. Om det inte sker kommer patentet att beviljas 31/1 2021.

Även det kanadensiska patentverket har godkänt bolagets nikotinfilmpatent.

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2019 I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -4,7 MSEK (-3,9 MSEK)
  • Resultatet per aktie blev -0,34 SEK (-0,28 SEK),
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,7 MSEK (-3,6 MSEK) eller -0,34 SEK (-0,26 SEK) per aktie.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2019

Nicoccino har fört diskussioner med potentiella samarbetspartners och diskussionerna fortlöper.

Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patentskydd i totalt 40 länder. Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts till 2033.

I USA, Skandinavien och delar av Europa har försäljningen av orala tobaksfria nikotinprodukter vuxit starkt, framförallt Swedish Matchs ZYN, Altrias ON och BATs VELO och LYFT. Det är positivt för Nicoccino att orala produktalternativ för rökare, som inte kan, vill eller får röka, får ökad spridning och kännedom. Vår produkt har två viktiga fördelar gentemot dessa produkter – snabb nikotinleverans och total diskretion – något vi vet att konsumenterna efterfrågar. Det kommer att bidra till fler diskussioner med potentiella partners.

Fredrik Hübinette, uppfinnare av patentet och medgrundare av Nicoccino tog vid en extrastämma 27/12 över som ordförande för Nicoccino Holding AB.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

NICOCCINO FÖLJER UTVECKLINGEN FÖR ANDRA ORALA TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER

Marknaden för nikotinkonsumentprodukter fortsätter att öka och växer kraftigt medan marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter inte utvecklas i motsvarande utsträckning. Dessutom har myndigheterna på flera marknader inlett arbete med att skapa tydliga regelverk kring dessa produkter vilket förväntas göra spelplanen mer förutsägbar. I takt med att marknaden växer ser vi ökade möjligheter att identifiera partners som förstår de unika fördelarna med vår produkt – snabb nikotinleverans och total diskretion. Vi fortsätter diskussionerna med potentiella partners för att säkra en kommersiell framgång för vår produkt.

Fredrik Laurell utsågs 16/1 till VD för Nicoccino Holding AB.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.  

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Produkten är en tunn film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna, där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Den unika plattformen uppbyggd av alginat smälter långsammare än andra filmer, vilket ger en förlängd tid för adsorption av den aktiva substansen. Den innovativa produkten är utvecklad i Sverige efter resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är livsmedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Fredrik Laurell, VD Nicoccino Holding AB
+46 73 398 0474
fredrik.laurell@nicoccino.se

 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020, kl. 08:00 CET.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.