Skip to main content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2015, NICOCCINO HOLDING AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBER – DECEMBER

  • Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet var 223 TSEK (91).
  • Nettoresultatet uppgick till -7,8 MSEK (-6,8) eller -0,56 SEK per aktie (-0,61).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,4 MSEK (-5,8) eller -0,6 SEK per aktie (-0,53).
  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 36,3 MSEK (14,0).
  • Samarbetet med WHSmith utökades genom att Nicoccino™ nu även testlanseras i 250 av WHSmith High Street butiker runt om i Storbritannien.
  • Nicoccino har initierat ett samarbete med Gawith Hoggarth, en tobaksdistributör som levererar till 1 000 tobaksspecialister runt om i Storbritannien.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Bolagets CFO lämnar sitt uppdrag under mars för att ersättas av tidigare CFO Hans Richter. 

VD har ordet

Marknad och försäljning

Nicoccinos testlansering i Storbritannien fortskrider och vi kan konstatera att produkten levererar. Trots att det inte finns någon tradition av liknande produkter på marknaden, har vi om än i liten skala, lyckas övertyga konsumenter.

Vi finns nu i ca 80 % av de 400 WHSmith testbutiker som valts ut. Det har varit stora utmaningar med att säkerställa tillgänglighet och marknadskampanjer i dessa butiker och det är ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar. I huvudsak är det brist på medvetenheten hos konsumenten som begränsar Nicoccinos försäljnings-utveckling, och vår kapacitet att kunna ändra den i större skala är begränsad.

Under kvartalet inleddes ytterligare en testförsäljningsverksamhet i samarbete med tobaksdistri-butören Gawith Hoggarth (GH) (ca 120 butiker). Onlineförsäljningen fortsätter att öka och fjärde kvartalet är bästa kvartalet hittills, pådriven av ökad försäljning via externa webbshoppar.

Produktion och produktutveckling

Vi har inte gjort några förändringar i våra planer kring produktionen. Arbetet med att överföra tillverkningen från vår amerikanska leverantör till en ny fabrik i Tyskland fortlöper enligt plan.

Regulatorisk tillämpning

I tobak- och nikotinbranscherna väntar man nu på implementeringen av EUs nya tobaksdirektiv (TPD) för att se vilka konsekvenserna blir. Det finns en utmaning för Nicoccino eftersom TPD inte tar ställning till andra alternativa nikotinprodukter förutom e-cigaretter. Därför är det upp till varje land att bestämma hur dessa skall behandlas. För tillfället avvaktar vi för att se hur de stora länderna inom EU kommer att agera.

I syfte att påverka utgången av diskussionerna i respektive land har vi fortlöpande möten med Non-Governmental Organization (NGOs) i ett flertal länder inom EU, framför allt för att öka medvetenheten om Nicoccino och produktens fördelar.

I USA förbereder US Food and Drug Administration (FDA) en uppdatering av regelverket för tobak och nikotinprodukter. Ett förslag från FDA granskas för närvarande av Office for Management and Budget (OMB). Det är oklart när denna granskning är färdig och på vilket sätt ett nytt regelverk kan komma att påverka Nicoccino™ klassificering på den amerikanska marknaden.

Även österut på potentiellt intressanta marknader som Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland har man startat en översyn av sina regelverk. Mest avancerat är Nya Zeeland som har som mål att eliminera användning av cigaretter till 2025. Detta skall ske med hjälp av moderna nikotinprodukter med låg risk. I alla sådana sammanhang ser vi att Nicoccino™ kan komma att spela en intressant roll.

Framtidsutsikter

Baserat på de försäljningsaktiviteter som Nicoccino genomfört ser vi att de återkommande kunderna är mycket nöjda och att nikotinleveransen motsvarar deras behov och förväntningar. Samtidigt är vi lyhörda för det osäkra regulatoriska läget, vilket medför en marknadsrisk som vi hela tiden strävar efter att minimera.

Att marknadsföra Nicoccino™ till konsumenter på globala marknader är en uppgift som kräver stora finansiella resurser. Bolaget har därför sedan en tid kontinuerligt genomfört möten med potentiella parter inom tobaks- och läkemedelsbranscherna. Våra kandidater är globala organisationer med förmågan att lansera Nicoccino™ till breda grupper av konsumenter.

Erfarenheten från den pågående verksamheten styrker vår uppfattning att arbetet med att fortsätta utveckla och stärka produktplattformen skall vara högt prioriterat. Vi är fast beslutna att det är ett viktigt steg att gå vidare med läkemedelsklassificeringen av Nicoccino™. Den kommer tillsammans med den redan bekräftade funktionaliteten att göra plattformen ännu mer intressant för partner runt om i världen.

Johan Cram,

Verkställande Direktör, Nicoccino Holding AB


Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar och marknadsför en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt för konsument-marknaden.

Produkten marknadsförs under samma varumärke som bolagsnamnet – NicoccinoTM – och produktion sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com).

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

NicoccinoTM är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinfilm som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

NicoccinoTM är en konsumentprodukt med syftet att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och produkten lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

NicoccinoTMär framtagen i Sverige och är resultat-et av tio års forskning och utveckling.

Själva produkten består av en lövtunn film med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. En NicoccinoTM innehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består NicoccinoTM till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedels-klassade.

Informationen är sådan som Nicoccino Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016, kl. 08.00.


Release

Press release Bokslutskommuniké Jan-Dec 2015

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.