Skip to main content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI – DECEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2014

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER –31 DECEMBER 2014

 • Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet var 0,1 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –6,8 MSEK eller -0,61 SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –5,8 MSEK eller –0,53 SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 14,0 MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens omsättning under året var 0,1 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –17,4 MSEK eller –2,05 SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –20,5 MSEK eller –2,41 SEK per aktie

 
Väsentliga händelser

UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Stort intresse för Nicoccino’s produkt. Över 10 000 registrerade kunder via vår e-handelsplattform vid periodens utgång.
 • Fortsatt marknadsbearbetning med fokus på online, sociala medier och event, bl a ”Next Generation Delivery Forum” i London, där stora aktörer inom distribution, tobaks-och läkemedelsindustrin deltog.
 • EU-godkännande av Nicoccino logotype inklusive N-logo och N-mönster erhållet.
 • Förarbetet inför kommande läkemedelsstudie samt ansökan om marknadsföringstillstånd för läkemedel (Nicotine Replacement Therapy) har påbörjats.
 • Säljorganisationen stärkt genom rekrytering av nyckelpersoner inom försäljning, både för brittisk samt internationell bearbetning.
 • Ökade resurser inom produktutveckling genom rekrytering av kemist.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Fortsatt kraftig tillväxt i antalet kunder på Nicoccino’s e-handelsplattform med över 25 000 registrerade kunder i mitten av februari 2015 – en ökning med 150 procent jämfört med utgången av 2014.
 • Fortsatt marknadsbearbetning genom deltagande vid branschmässor och event, t ex ”ISPY” i Brighton (med fokus på flyg- och reseindustrin) och ”Work perk” (distribution av Nicoccino till 100 000 rökare i arbetsplatsmiljö).
 • Patentansökningar för det bakomliggande filmpatentet, som Nicoccino’s produkter baseras på, beviljade i Sydkorea och Kanada.
 • Vi jobbar kontinuerligt med att öka vår produktionskapacitet för att möta marknadens prognosticerade efterfrågan.
 • Förstärkning inom R&D har möjliggjort att vi inlett produktutveckling av nya produktversioner såsom nya smaker och olika styrkor.

 
VD har ordet

2014 var ett spännande och framgångsrikt år för Nicoccino. Under första halvåret låg fokus på produktion, att förbereda den kommersiella lanseringen samt listning av Nicoccino’s aktie på Nasdaq Stockholm First North. Under andra halvåret genomförde vi en framgångsrik lansering av Nicoccino i Storbritannien via vår e-handelsplattform.

Intresset för Nicoccino ökade stadigt under fjärde kvartalet, med en kraftig tillväxt mätt i antal nya kunder. I slutet av året hade vi mer än 10 000 kunder registrerade, med en topp på 600 nya kunder på årets sista dag. Denna tillväxt har sedan fortsatt under 2015 med över 25 000 registrerade kunder i mitten av februari – en utveckling som vida överträffat våra förväntningar.

En marknad med enorm potential

Marknaden vi verkar på är enorm. Bara i Storbritannien finns fler än 10 miljoner rökare som tillsammans röker mer än 50 miljarder cigaretter varje år. Marknadsvärdet uppskattas till ca £15 miljarder. Och det är bara Storbritannien. Därutöver finns hela den europeiska marknaden som är mer än 10 gånger så stor.

Den globala tobaksindustrin står inför stora förändringar, huvudsakligen drivet av teknisk utveckling och innovation. Detta grundar sig i tuffare lagstiftningar som i allt högre utsträckning begränsar möjligheten att röka. Sammantaget har detta bidragit till en kraftigt ökad efterfrågan på effektiva komplement- eller ersättningsprodukter för cigaretterna.

Nicoccino har en unik möjlighet att möta detta behov:

 • Vi erbjuder marknadens snabbaste och mest diskreta nikotinprodukt.
 • Den är helt fri från skadliga kemikalier och kan användas överallt när som helst utan några restriktioner.
 • Produkten är patenterad och svår att replikera – nikotinets volatilitet och den tekniska produktionsprocessen gör det väldigt svårt att producera utanför en fullt kontrollerad läkemedelsmiljö.
 • Konkurrensen inom alternativa nikotinprodukter kommer främst från e-cigaretter som är föremål för en allt mer omfattande lagstiftning och reglering, baserat på rapporter och forskning kring dess eventuella skadliga inverkan på hälsan.

Alternativet till snus utanför Norden

Frånvaron av tjära, kolmonoxider, formaldehyd och andra farliga ämnen gör Nicoccino till det ultimata alternativet för rökare i situationer då de inte kan eller vill röka. Vi är övertygade om att Nicoccino kommer att etableras som ett effektivt och snabbt alternativ till cigaretter, på samma sätt som snuset har gjort i Norden, fast med en marknadspotential många gånger större.

Genom den initiala lanseringen har vi kunnat bygga upp en gedigen förståelse för marknadens förutsättningar och kundernas förväntningar. Som ett direkt resultat av detta har vi minskat vår förvärvskostnad per kund (CPA) relativt kraftigt. Kostnaden ligger i skrivande stund under £7 per kund (sänkt från £8,75 i december) och vi strävar efter att sänka den ytterligare under 2015.

Under de senaste nio månaderna har vi arbetet med att skala upp och förbereda tillverkningen för att möta efterfrågan från marknaden. Sett till produkten har vi också kontinuerligt ökat effektiviteten och förbättrat själva paketeringen och vi kommer i mars 2015 att lansera den senaste och mest kraftfulla filmen så här långt tillsammans med en förbättrad barnsäker förpackning.

Spännande framtid

Nästa steg för oss är dels att öka tillgängligheten ytterligare, dels att bredda och vidareutveckla distributionen i Storbritannien. Efter den positiva utvecklingen för vår e-handelskanal har vi beslutat att även inleda tester med försäljning genom återförsäljare. Som ett viktigt led i detta arbete har vi stärkt vår försäljningsorganisation med erfarna säljare som kommer att fokusera på den fortsatta uppbyggnaden av vårt distributionsnät i Storbritannien och på andra intressanta marknader. Vi tittar även på ytterliga rekryteringar för att stärka vårt team de kommande månaderna.

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvecklingen så här långt konfirmerar vår tro på vår produkt och på fortsatt stark tillväxt under 2015 och framåt. 

Michel Bracké
Verkställande Direktör
Nicoccino Holding AB

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, 183 30 Täby. Tel 08-20 00 40. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 5 100.

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida http://www.niccocino.se


Bokslutskommuniké januari – december 2014

Pressmeddelande

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.